اسد سیف

پژوهش‌های تاریخی و جنبش‌های اجتماعی

کتاب

روز سیاه کارگر (رمان)، نخستین رمان ادبیات کارگری ایران. احمدعلی خداداده. پیش‌گفتار و پانوشت‌ها: ناصر مهاجر- اسد سیف  
……………………………….

Comments are closed.