از اینجا و آنجا

کتاب‌ها، جزوه‌ها، نوشته‌ها و گفتگوهائی را که به لحاظ موضوعی، با پژوهش‌های انتشار یافته و در دست انتشار نشر نقطه خوانایی و پیوند دارند، در معرض دیدِ بازدیدکنندگان تارنمای نقطه قرار می‌دهیم.

 
 

رشد پوپولیسم در جهان

 

گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

ادامه…..

 

 

……………………………….
 

سرمایه‌داری سیاسی در ایران

 

سخنرانی مهرداد وهابی

ادامه…..

 

 

……………………………….

 

 

گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

 

ناصر مهاجر در گفتگو با وحید بدیعی نکته‌هائی از گذشته می‌گوید و از فرآورده‌های تازه‌ی نقطه

ادامه…..

Comments are closed