از اینجا و آنجا

کتاب‌ها، جزوه‌ها، نوشته‌ها و گفتگوهائی را که به لحاظ موضوعی، با پژوهش‌های انتشار یافته و در دست انتشار نشر نقطه خوانایی و پیوند دارند، در معرض دیدِ بازدیدکنندگان تارنمای نقطه قرار می‌دهیم.

 
 

بیم و امید جنبش جلیقه زردها

گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی

۲۳ فوریه ۲۰۱۹

ادامه…..

 

……………………………….
 

نظام هماهنگی ویرانگر، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

۴۰ سال پس از انقلاب ١٣٥٧

۴ فوریه ۲۰۱۹

سخنران مهرداد وهابی

ادامه…..

……………………………….
 

رشد پوپولیسم در جهان

 

گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

ادامه…..

 

 

……………………………….
 

سرمایه‌داری سیاسی در ایران

 

سخنرانی مهرداد وهابی

ادامه…..

 

 

……………………………….

 

 

گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر

 

ناصر مهاجر در گفتگو با وحید بدیعی نکته‌هائی از گذشته می‌گوید و از فرآورده‌های تازه‌ی نقطه

ادامه…..

Comments are closed