قبای تاريخ و مصلحت سياسی روز


آیت‌الله کاشانی، دکتر مظفر بقائی و فتح‌الله‌خان پورسرتیپ بر ویرانه‌های خانه‌ی مصدق روز بعد از کودتا

قبای تاريخ و مصلحت سياسی روز

نگاهی به جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد

ناصر رحیم‌خانی

۷ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۸ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای عصرنو

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed