نگاهی به گذشته و فرآورده‌های تازه‌ی نقطه
در تارنمای رادیو پویا


نگاهی به گذشته و فرآورده‌های تازه‌ی نقطه


گفتگوی وحید بدیعی با ناصر مهاجر


۱۳۹۷ / ۲۰۱۸

برگرفته از: رادیو پویا

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.