سرمایه‌داری این روزگار و جنبش‌های اجتماعی

 • تنظیم نظام و مشکل اقتصاد
 • دستمزدی شدن کار خانگی
 • خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت
 • تاریخ در «عصر نهایت‌ها»
 • تورم و محوریت آن در ایران
 • نئولیبرالیسم و مقابله با تورم
 • گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم
 • جمهوری اسلامی نظامی بر پایه‌ی فساد و دزدی
 • کرونا از نگاهی تاریخی
 • دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی
 • چگونه می‌توان یک اقتصاد جنگی را مدیریت کرد؟ کدام اتحاد مقدس؟
 • منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است
 • درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم
 • پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم
 • ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین
 • نظام هماهنگی ویرانگر
 • سرمایه‌داری سیاسی در ایران
 • بیم و امید جنبش جلیقه زردها

Comments are closed.