زنان، نیمه برابر
در تارنمای رادیو پویا


زنان، نیمه برابر


گفتگوی جمیله داودی با مهناز متین


۱۳۹۷ / ۲۰۱۸

برگرفته از: رادیو پویا

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.