بررسی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

بررسی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

فرزین ایران‌فر در گفتگو با ناصر مهاجر – مسعود نقره‌کار

برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی
۱۸ خرداد ۱۳۹۲ / ۸ ژوئن ۲۰۱۳

Comments are closed.