کشتار بزرگ ۱۳۶۷


ناصر مهاجر


برگرفته از: مجله‌ی آرش ۱۱۰    

در تلگرام   چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.