آذر و خنجر
  

در تارنمای بی بی سی فارسی    

آذر و خنجر

قتل‌های سیاسی در مشهد


فتان جوکار

برگرفته از: تارنمای بی بی سی فارسی

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.