کارد آجین‌کردن دکتر برجیس


ناصر مهاجر


برگرفته از: فصل‌نامه‌ی باران، شماره‌ی ۱۹ و ۲۰ (بهار و تابستان ۱۳۸۷)   

در تلگرام   چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.