چلنگری دیگری از میان ما رفت


نصرت الله نوح

”چلنگری“ دیگری که از میان ما رفت!

سیاوش رنجبر دائمی

۷ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۸ اوت ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای اخبار روز

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.