دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی

دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی

سلسله گفتارهای وبیناری مهرداد وهابی

۲۲ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۰ آوریل ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه


دولت غارتگر و توسعه‌ی اقتصادی
(در تارنمای رادیو زمانه)

جلسه نخست: طرح بحث

جلسه دوم: اقتصاد سیاسی و موضوع غارت

جلسه سوم: بررسی موضوع غارت از منظر پندار عقلانیت بازار

جلسه چهارم: اشکال غارت در ایران

جلسه پنجم: دو نگرش درباره دولت

جلسه ششم: رابطه غارت و محفاظت در دو بینش درباره دولت و موضوع تصاحب

جلسه هفتم: عوامل تصاحب‌پذیری و تئوری دوگانه ارزش

جلسه هشتم: عوامل تحرک، طبقه‌بندی دارایی‌ها و دو نوع دولت غارتگر

جلسه نهم: غارت، انباشت سرمایه، و اقتصاد سیاسی فرار: دو نمونه

جلسه دهم: دولت رفاه غارتگر و کلام پایانی


گفت‌وگوی وبیناری مهرداد وهابی و پرویز صداقت

جلسه نخست: تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

جلسه دوم: اقتصاد ایران امروز

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.