برای دادخواهی از پا ننشینیم
برای دادخواهی از پا ننشینیم
۲۲ سال بعد از قتل‌های سیاسی

پرستو فروهر

۲۴ آبان ۱۳۹۹/ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای بی بی سی فارسی

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.
Comments are closed.