برای دادخواهی از پا ننشینیم


برای دادخواهی از پا ننشینیم

۲۲ سال بعد از قتل‌های سیاسی


پرستو فروهر

۲۴ آبان ۱۳۹۹/ ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای بی‌بی‌سی فارسی

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.