تاریخ در «عصر نهایت‌ها»


تاریخ در «عصر نهایت‌ها»

گفتگو با اریک هابسبام (۱۹۹٥)


مایکل هاناگان- لیز گراند – ناصر مهاجر – بهروز معظمی


ترجمه‌ی: حسن مرتضوی


برگرفته از: تارنمای نقد

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.