جنایت و مکافات

 

 

۲۸ مرداد کردستان

ناصر مهاجر

۵ آذر ۱۳۹۷ / ۲۶ مارس ۲۰۱۸ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

 

 

 

 

نسخه‌ی کامل

 

 


پاره‌ی نخست

در تارنمای رادیو زمانه

 

 


پاره‌ی دوم

در تارنمای رادیو زمانه

 

 


پاره‌ی سوم

در تارنمای رادیو زمانه

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

 

Comments are closed.