مرور کتاب یادنامه‌ی دوست، هوشنگ کشاورز صدر

 

 

مرور هفتگی کتاب با مسعود بهنود:

یادنامۀ دوست، هوشنگ کشاورز صدر

۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ برگرفته از: رادیوی فارسی بی بی سی

 

 

 

برای دریافت کتاب 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.