۲۸ مرداد کردستان


۲۸ مرداد کردستان


ناصر مهاجر


۲۹ مرداد ۱۳۹۲ / ۲۰ اوت ۲۰۱۳

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

متن کامل در تارنمای رادیو زمانه  

پاره‌ی نخست: ۲۸ مرداد کردستان  

پاره‌ی دوم: کردها و رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸  

پاره‌ی سوم: نخستین روزهای «حکومت الله» و جنگ کردستان  

پاره‌ی چهارم: ضد انقلاب و انقلاب  

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.