۲۸ مرداد کردستان


۲۸ مرداد کردستان


ناصر مهاجر


۲۹ مرداد ۱۳۹۲ / ۲۰ اوت ۲۰۱۳

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.