ساحل روشن‌اش آرزوست

ساحل روشن‌اش آرزوست

نگاهی به رهروی در راه بی‌پایان

بهروز شیدا

۲۲ مهر ۱۴۰۰ / ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱
برگرفته از: آوای تبعید

برای دریافت کتاب

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.