نگاهی به کتاب «باقر مومنی، رهروی در راه بی‌پایان»

نگاهی به کتاب «باقر مومنی، رهروی در راه بی‌پایان»

محمدحسین صدیق یزدچی

۱۸ آذر ۱۳۹۹ / ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹
برگرفته از: تارنمای ایران امروز


در تارنمای رادیو زمانه

برای دریافت کتاب

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.