آنکه به بلندای جاودانگی اوج گرفت

آنکه به بلندای جاودانگی اوج گرفت
علی ستاری

دشمنان طبقاتئ کارگران و دیگر ستمکشان همواره کوشیده اند با استفاده از تمامئ وسایل ممکن صدائ منادیان بهروزئ تودهها را خاموش کنند. آن‌ها با دستیازیدن به جنگ روانئ، دروغ پراکنئ، تخریب شخصیت، ایجاد سازمانهائ بدیل عامل ارگانهائ اطلاعاتئ، تمامئ تلاششان را معطوف به نابودئ انقلابیون و درهم شکستن تشکیلات چپ سوسیالیستئ و دمکراتیک، ایجاد تفرقه میان صفوف آنان و دامن زدن به انحراف در بنیادهائ نظرئ انان کرده اند!

هدف اساسی آن‌ها کشیدن دیوار حائلئ روانشناختئ و تشکیلاتئ میان توده هائ کار و زحمت و انقلابیون از سویی و از سوئ دیگر ایجاد مانعئ استراتژئک برائ انتقال دست آوردهائ نظرئ و تجارب عملئ از نسلهائ مختلف انقلابیون بیکدیگر بوده است. ازاین رو تلاش کوشندگان در پاسداشت حقیقت عشق رزمندگان چپ سوسیالیستئ به آزادئ و عدالت اجتماعئ، تلاش برائ روشنئ بخشئ به آن و انتقال آگاهئ ها و تجارب، حائز قلبی ترین احترام هاست. ازآن جمله است کتاب‌ها و مقالاتئ که پیرامون زندگئ و مبارزات رفقائ شهید مصطفئ شعاعیان و نادرشایگان شام اسبئ فرماندهان “جبهه دمکراتیک خلق“ نگاشته شده اند. در این مجموعه آثار، آنجا که به نقش رفیق شهید نادر عطایی اشاره شده است ابهامات و نادقیقئ هایی دیده می‌شود که وظیفه خود میدانم برائ روشن ساختن آن و ثبت در تاریخ مبارزات چپ سوسیالسیتئ میهنمان توضیحات زیر را باطلاع برسانم:

من افتخار داشتم دراواخر بهار سال هزار و سیصد پنجاه و یک خورشیدئ با رفیق نادرعطایی از طریق محمدرضا پورجعفرئ آشنا شوم.

شهر اول، طلب

پیش از آغاز رفاقت و کار مشترک مباراتیم با نادر، در خردادماه هزار و سیصد پنجاه خورشیدئ با تماس رضا با من و پیشنهاد همکارئ، ما که هر دو از دانشجویان دانشسرایعالئ تهران بودیم، کار تبادل کتاب‌ها و جزوات و کوهپیمایی را آغاز کردیم. کتب و جزوات شامل آثارئ از لنین، مائو و روزنامه هایی از انتشارات کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانئ چون شانزده آذر بود. بتوصیه رضا مطالعاتئ پیرامون تاریخ و جنبش هائ اجتماعئٍ ائ ایران، چون جنبش سربداران را نیز در دستور کارمان گذاشتیم. اشعار شاعرانئ چون کسرایی، ابتهاج، زهرئ و بویژه کوش آبادئ و شعر حماسیش “برخیز کوچک خان“، یا اشعارئ از مائو و هوشئ مین در آن روزگار، نیروبخش و برائ دل آرزومند ما چون مائده ائ آسمانئ بود! ما با هم درباره اهمیت مبارزات چریکئ سازمان چریکهائ فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران در شکستن جو ترس در جامعه و بسخره گرفتن قدرقدرتی رژیم، از جان گذ شتگئ آنان بخاطر بر زمین نماندن پرچم مبارزه انقلابئ وحدت نظر داشتیم. با این سمتگیرئ و از آنجا که من بخاطر نقشم در سازماندهئ و شرکت در مبارزات دانشجویی، در کنار دیگر آرمانخواهان چپ دانشجو، و زندانئ شدن در سالهائ هزار و سیصد و چهل و هشت و هزار و سیصد و چهل و نه، بخاطر نقش پذیرئ در سازماندهئ و شرکت در تظاهرات اتوبوس رانئ و شانزده آذر برائ ساواک فردئ شناخته شده بودم، رضا از طرف رفقایی که من آنها را نمئ شناختم، از من خواست که از این به بعد در مبارزات صنفئ و سیاسئ دانشجویی شرکت نکنم و تظاهر کنم که مبارزه سیاسئ را اساسا کنار گذاشته ام.


برای خواندن متن کامل این نوشته، کلیک کنید:

برگرفته از: اخبار روز
یکشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

 
——
متن کامل در فرمت پی دی اف
——

Comments are closed.