ناصر مهاجر

 

ناصر مهاجر


ناصر مهاجر محقق مستقل تاریخ معاصر ایران است. او کتاب‌های زیادی نوشته و مقالات متعددی درباره ایران معاصر نوشته است، از جمله در مورد سیستم زندان‌های خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی، جنبش‌های زنان برای حقوق برابر و تاریخچه‌های چپ ایران. او در حال حاضر در پاریس اقامت دارد و با منابع نقطه در ایران کار می کند.

Comments are closed.