نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

مهرداد وهابی

۲۰ مرداد ۱۳۹۹/ ۱۰ اوت ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای اخبار روز


در تارنمای اخبار روز

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.