درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

 

 

درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم

مهرداد وهابیناصر مهاجر

۸ دی ۱۳۹۸ / ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: تارنمای اخبار روز

 

 

 

در تارنمای اخبار روز

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.