سرمایه‌داری سیاسی در ایران

سرمایه‌داری سیاسی در ایران
سخنرانی مهرداد وهابی

انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه
۲۳ آبان ۱۳۹۷ / ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸

Comments are closed.