امیر پرویز پویان از چشم باقر پرهام


گفتگوی ناصر مهاجر با باقر پرهام


لینک به این گفتگو  

برگرفته از: ”ایران نامک“

در تلگرام   چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed