امیر پرویز پویان از چشم باقر پرهام

امیر پرویز پویان از چشم باقر پرهام

گفتگوی ناصر مهاجر با باقر پرهام

زمستان ۱۳۹۵ / دسامبر ۲۰۱۶
برگرفته از: تارنمای ایران نامک


در تارنمای ایران نامک

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.