زندان، سرکوب و جنبش عدالت خواهانه


زندان، سرکوب و جنبش عدالت‌خواهانه

گفتگوی شهرزاد مجاب و ناصر مهاجر

آبان ۱۳۹۹/ اکتبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای نشریه عصیان

در تلگرام نشر نقطه   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.