من یک مهاجر نیستم، یک تبعیدی هستم


نگار جوادی: من یک مهاجر نیستم، یک تبعیدی هستم

دالیا سوفر
ترجمه به فارسی:
ناصر مهاجر

برگرفته از رادیو زمانه  

Category: