جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند

پیکر خونین پدر و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند
به مناسبت انتشار کتاب «راهی دیگر»

گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ / ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸
برگرفته از: ار اف ای فارسی (چهره‌ها و گفتگوها)

صدا

Comments are closed.