جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند
در تارنمای ار اف ای فارسی

جمهوری اسلامی تلاش می‌کند روایت دوباره نویسی‌شده‌ای از تاریخ کشور ارائه کند


گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر


به مناسبت انتشار کتاب «راهی دیگر»

برگرفته از: ار اف ای فارسی (چهره‌ها و گفتگوها)

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.