نگاهی به زندگی سیاسی و فکری خسرو روزبه

سیاوش رنجبر دائمی و ناصر مهاجر
به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران

۲۹ مهر ۱۴۰۰ / ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

Comments are closed.