سیاوش رنجبر دائمی مدرس [دستیار] تاریخ ایران در دانشگاه منچستر، انگلستان است. علایق اصلی پژوهشی او ماهیت و سیر تحول دولت و جنبش ها و سازمان های سیاسی در ایران مدرن و معاصر است. اولین تک نگاری او با عنوان جست و جوی اقتدار در ایران: تاریخچه ریاست جمهوری از انقلاب تا روحانی در دست چاپ با I.B. Tauris. آخرین مقاله او با عنوان “مرگ سلطنت: لحظه جمهوری خواهی ایران در اوت 1953” بر عنصر کمی مطالعه شده در آشفتگی اوت 1953 در ایران متمرکز است، تلاش برای ایجاد جمهوری که در روزهای پایانی حکومت مصدق ظهور کرد. دولت.

جستارها و تک نگاری ها

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui