تورم و محوریت آن در ایران

تورم و محوریت آن در ایران
نئولیبرالیسم و موضوع تورم
مهرداد وهابی

گفتار نخست: تورم و محوریت آن در ایران
(۱ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۲ اوت ۲۰۲۰)

صدا

—- —- —-

گفتار دوم: نئولیبرالیسم و موضوع تورم
(۴ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۵ اوت ۲۰۲۰)

صدا

Comments are closed.