تورم و محوریت آن در ایران


گفتگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی

برگرفته از: تارنمای رادیو پیام

در تلگرام   


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.Comments are closed.