تورم و محوریت آن در ایران


تورم و محوریت آن در ایران


نئولیبرالیسم و موضوع تورم

مهرداد وهابی

برگرفته از: تارنمای رادیو پیام

گفتار نخست: تورم و محوریت آن در ایران
(۱ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۲ اوت ۲۰۲۰)


فایل صوتی


گفتار دوم: نئولیبرالیسم و موضوع تورم
(۴ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۵ اوت ۲۰۲۰)


فایل صوتی


در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.