تورم و محوریت آن در ایران


تورم و محوریت آن در ایران


نئولیبرالیسم و موضوع تورم

مهرداد وهابی

برگرفته از: تارنمای رادیو پیام

گفتار نخست: تورم و محوریت آن در ایران
(۱ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۲ اوت ۲۰۲۰)

گفتار دوم: نئولیبرالیسم و موضوع تورم
(۴ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۵ اوت ۲۰۲۰)

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوانComments are closed.