تورم و محوریت آن در ایران

 

 


تورم و محوریت آن در ایران


نئولیبرالیسم و موضوع تورم

 

مهرداد وهابی

 

برگرفته از: تارنمای رادیو پیام

 

گفتار نخست: تورم و محوریت آن در ایران
(۱ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۲ اوت ۲۰۲۰)

 


 

فایل صوتی

 

 

 

 

گفتار دوم: نئولیبرالیسم و موضوع تورم
(۴ شهریور ۱۳۹۹/ ۲۵ اوت ۲۰۲۰)

 


 

فایل صوتی

 

 

 

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما

 

چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.