بازخوانی دو گزارش

بازخوانی دو گزارش

از معاینه‌ی جسد پدر و مادرم

پرستو فروهر

۳۰ آبان ۱۳۹۷ / ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸
برگرفته از: تارنمای بی بی سی فارسی

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.