پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم
گفتگوی سعید افشار از تلویزیون برابری با مهرداد وهابی

۲۰ آذر ۱۳۹۸/ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹لینک به این گفتگو  
 
برگرفته از: تلویزیون برابری


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


 Comments are closed