پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

گفتگوی سعید افشار از تلویزیون برابری با مهرداد وهابی

۲۰ آذر ۱۳۹۸ / ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹
برگرفته از: تلویزیون برابری

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.