پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

پیرامون مفهوم نئولیبرالیسم

گفتگوی سعید افشار از تلویزیون برابری با مهرداد وهابی

۲۰ آذر ۱۳۹۸ / ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹
برگرفته از: تلویزیون برابری

صدا

————————-

در دفاع از اصل آزادی بیان و بیانیه‌ی رادیو همبستگی

یادداشتی درباره جوابیه «همکاران رادیو همبستگی» – مهرداد وهابی
پاسخ همکاران رادیو همبستگی به آقای مهرداد وهابی – برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی
یادداشت اعتراضی خطاب به گردانندگان رادیو صدای همبستگی – مهرداد وهابی،   برگرفته از: تارنمای اخبار روز

Comments are closed.