رونمایی کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان در هلسینکی

رونمایی کتاب باقر مؤمنی،
رهروی در راه بی‌پایان
در هلسینکی

زنان آشنا و ناآشنای زمانه‌ی باقر مؤمنی
فتان جوکار

خاطره، تاریخ، گسست و پیوست نسل‌ها
ناصر رحیم‌خانی

Dec 2019

فیلم رونمایی کتاب در هلسینکی

Comments are closed.