کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان


برای دریافت کتاب

کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان

گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»
گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۱۱ آذر ۱۳۹۹/ ۱ دسامبر ۲۰۲۰

برگرفته از: تارنمای rfi

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.