کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان

کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان

گفتگوی احسان منوچهری با ناصر مهاجر

درباره‌ی کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»

۱۱ آذر ۱۳۹۹/ ۱ دسامبر ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای rfi

برای دریافت کتاب

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 


Comments are closed.