ربیع نیکو

ربیع نیکو: ناصر مهاجر نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است. او ساکن پاریس و نزدیک به سی سال است
کار پژوهشی میکند. صدها اثر از او در قالب مصاحبه، سخنرانی، مقاله، ویراستاری و ُجستارهای گوناگون در
دسترس عالقه مندان میباشد. مهاجر دارای دهها کتاب در حوزه های مختلف پژوهشی نیز میباشد. ادبیات زندان،
پژوهشها و نوشتارهای زنان، تبعید و ادبیات، یادمانده ها، بررسی رخدادهای سیاسی و پژوهشهای تاریخی و
جنبشهای اجتماعی از جمله حوزه ی فعالیت او هستند.
خوب میدانیم که کار پژوهش بر اما و اگر و پیشفرض ها استوار نیست. پژوهشگر، جوینده ی حقیقت است و در
این راستا باید راه دور و دراز و ُپر فراز و نشیبی را طی نماید. نتیجه نباید با فرضی کار الزاما های ابتدایی او همخوانی
داشته باشد. ناصر مهاجر اما حق و حقیقت را خوب میشناسد. میداند که در زمانه ی جنون قدرت، کجای تاریخ
بایستد. او با کتاب زندان، خود را به دخمه های اوین میرساند. به همراه زنان ایران در اسفند 57 صدای آزادی و
برابری سر میدهد. در گریز ناگزیر و زمانه ی جنون و مرگ در ایران، پا به پای فراریان میدود. به همراه مادران خاوران،
راوی صداهای در گلو خفته ی گورهای جمعی میشود، با تبعیدیان همسفره میشود. در جایی دیگر اما مجالی
مییابد که جنایت و مکافات قربانیان قتلهای زنجیرهای را به تصویر کشد. او فقط بودوباش چریکهای فدایی که
نه، بلکه بودوباش ایران زمین را بعد از مشروطه ثبت تاریخی میکند. او میداند که گذشته را شاید بتوان مخدوش
کرد، اما نمیتوان پاک کرد. انعکاس فریادها و صداهای دخمه های اوین و زمزمه های پای چوبه ی دار میشود. کتاب
»صداهای یک کشتار« در 480 صفحه، به زبان انگلیسی توسط انتشارات )World One ) یک جهان، در شش فصل
توسط ناصر مهاجر به عالقه مندان کتاب و دادخواهان این جنایت بزرگ عرضه شده است. به همراه نویسنده و
گردآورنده ی کتاب، نگاهی میکنیم به این اثر ارزشمند.
درود بر تو ناصر مهاجر عزیز و امیدوارم که سالم و تندرست باشی.


برگرفته از: تارنمای رادیو همبستگی
۱۲ مهر ۱۳۹۹/ ۳ اکتبر ۲۰۲۰

 


———–
متن کامل در فرمت پی دی اف
———–

Noghteh.org © 1998-2023. All rights reserved. Web design: Homayoun Makoui