روزی که پوینده به خانه بازنگشت
  

در تارنمای بی بی سی فارسی    

روزی که پوینده به خانه بازنگشت


سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده

برگرفته از: تارنمای بی بی سی فارسی

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.