نشر نقطه انتشار داده است!

 

● پژوهش‌ها و نوشتارهای زنان

ـ بازبینی تجربه‌ی اتحاد ملی زنان (١٣٦٠-١٣٥٧)، گردآورنده و ویراستار مهناز متین، ١٣٧٨
ـ مجله‌ی پیک سعادت نسوان (١٣٠٧-١٣٠٦)، به کوشش بنفشه مسعودی و ناصر مهاجر، ١٣٩٠
ـ خیزش زنان ایران در اسفند ١٣٥٧، مهناز متین، ناصر مهاجر، ١٣٩٢

 

● ادبيات زندان

ـ و هنوز قصه بر یاد است، حسن درویش، ١٣٧٦
ـ کتاب زندان، جلد اول، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٧٧
ـ کتاب زندان، جلد دوم، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٨٠
ـ زنان در سایه، تدوین: فریبا ایرج، ١٣٨٨

 

● پژوهش‌های تاریخی و جنبش‌های اجتماعی

ـ نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی، حامد شهیدیان، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٨٧
ـ روز سیاه کارگر، احمدعلی خداداده، پیش گفتار و پانوشت ها: ناصر مهاجر ـ اسد سیف، ۱۳۹۵
ـ به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاءظریفی در دادگاه نظامی، ناصر مهاجر ـ مهرداد باباعلی، ۱۳۹۵
ـ راهی دیگر، روایت‌هایی در بود و باشِ چریک‌های فدایی خلق ایران، تورج اتابکی ـ ناصر مهاجر، ۱۳۹۶
ـ گلزارِ شقایق‌ها، ناگفته‌های زنانِ مبارز کردستان ایران، گردآورنده و نویسنده: گلرخ قبادی، ۱۳۹۹

 

● یادمانده‌ها

ـ باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان، گردآورنده و ویراستار: ناصر مهاجر، ۱۳۹۸
ـ گریز ناگزیر، سی روایت گریز از جمهوری اسلامی، به کوشش میهن روستا، مهناز متین، سیروس جاویدی، ناصر مهاجر، در دو جلد، ١٣٨٧
ـ از تهران تا استالین‌آباد، محمد تربتی، ویراستار ناصر مهاجر، ١٣٧٩
ـ لرزه‌ها، فریده زبرجد، ١٣٨٦
ـ آشنای ناآشنا، گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر، ۱۳۹۱
ـ از کجا تا ناکجا (خاطرات تبعید)، کیان کاتوزیان (حاج سیدجوادی)، ١٣٨٨

 

● بررسی رویدادهای سیاسی

ـ جنایت و مکافات (درباره‌ی کشتار مجید شریف، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده)، ناصر مهاجر، ١٣٧٨
ـ از اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم‌اندازها، مهرداد باباعلی ـ ناصر مهاجر، ١٣٨٣

 

● تبعید و ادبیات

ـ در تبعید، ٢٣ داستان کوتاه ایرانی، به کوشش ناصر مهاجر، ١٣٧٤
ـ جان باختگان به بوی فردایی نو، سعید یوسف (طرح ها  از اردشیر محصص)، ١٣٨٢

Comments are closed.