نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی

$10$20

حامد شهیدیان

به فارسی و انگلیسی
ویراستار: ناصر مهاجر
چاپ اول: بهار 2008/۱۳۸۷ ، ۱۷۲ صفحه

توضیح ناشر

نقشی از یک دوست، نقشی از یک دوستی، بازاندیشی‌ها و نازیک‌بینی‌های زنده‌یاد حامد شهیدیان جامعه‌شناس برجسته‌ی ایرانی‌ست در مرگِ دوست و راهنمایش طوسی طباطبایی (۱۳۷۲-۱۳۱۷).
این اثر، بیان فشرده‌ی برداشت‌های دو اندیشه‌ورز است درباره‌ی زن و مناسبات زن و مرد در جامعه‌ی دیروز و فردای ایران.  نگاهی موشکافانه است به  عشق، ادبیات، انقلاب، روشنفکر و تبعید. این کتب دو زبانه است: نیمه‌ی نخست به فارسی‌ست و نیمه‌ی دوم به انگلیسی.

Book Description

گزینه خرید

برای افراد, برای کتابخانه‌ها و نهادهای فرهنگی

About the Book

Sketches of a Friendship
Living Revolution and Exile
Hamed Shahidian
Edited by Nasser Mohajer
First edition: Spring 2008, 172 pages
In Persian and English

You may also like…