سی و سومین سال گشت کشتار تابستان 1367

در سی و سومین سال‌گشت تابستان ۶۷

ناصر مهاجر: در ضرورت بازبینی گوشه‌های تاریک تاریخ ایران
محمدرضا نیکفر: دگرگونی در روایت

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱
برگرفته از: شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران


—–

داد و دادخواهی در ۲۸مین گردهمائی درباره کشتار زندانیان سیاسی
شهرزاد مجاب: عدالت انقلابی: تئوری و پراتیک در بستر روابطی بس ناعادلانه
ناصر مهاجر: درباره دادخواهی و رابطه آن با جنبش‌های اجتماعی

۳ مهر ۱۴۰۰ / ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱
در کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

گزارش گردهمائی
جنبش دادخواهی
در ۳۳مین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی تابستان ۶۷
یاد جانفشانان دهه‌ی ۶۰ را گرامی می‌داریم

ناصر مهاجر: شناسه‌های جنبش دادخواهی این روزگاران
محمدرضا نیکفر: دادخواهی: از که داد می‌خواهیم

۱ آبان ۱۴۰۰ / ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱
کمیته‌های یادمان کشتار زندانیان سیاسی در ایران (مونترال و تورنتو در کانارا)

Comments are closed.