سی و سومین سال گشت کشتار تابستان 1367

در سی و سومین سال‌گشت تابستان ۶۷

ناصر مهاجر: در ضرورت بازبینی گوشه‌های تاریک تاریخ ایران

محمدرضا نیکفر: دگرگونی در روایت

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱

برگرفته از: شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران


Smiley face

Smiley face

داد و دادخواهی در ۲۸مین گردهمائی درباره کشتار زندانیان سیاسی

شهرزاد مجاب: عدالت انقلابی: تئوری و پراتیک در بستر روابطی بس ناعادلانه

ناصر مهاجر: درباره دادخواهی و رابطه آن با جنبش‌های اجتماعی

۳ مهر ۱۴۰۰ / ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

در کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)


Smiley face

Smiley face

گزارش گردهمائی

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 


Comments are closed.