ویژه‌نامه رونمایی کتاب رهروی در راه بی‌پایان

پس از ظهر روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برنامه‌ی رونمایی کتابِ باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان که به تازگی از سوی نشر نقطه انتشار یافته و ناصر مهاجر آن را تهیه و ویراسته، در پاریس برگزار شد. گرداننده‌ی این نشست مهناز متین بود.
بر آن شدیم که همه‌ی گفتارهای این نشست را بی‌کم و‌کاست به شکل مجموعه‌ای در اختیار دوستداران تاریخ روشنفکری و سیاسی ایران معاصر قرار دهیم.
شایان بازگویی‌ست که پیش از هر گفتار، مهناز متین در بازشناساندن هر سخنران متن کوتاهی را که نوشته بود به آگاهی شرکت‌کنندگان ‌رساند. آن شناسه‌ها را به همان شکل و ترتیب که او بر زبان راند، در این پرونده بازتابانده‌ایم.
این نیز شایان توجه است که مهرداد وهابی تنها سخنرانی بود که با تکیه بر یادداشت‌هایش سخن‌راند و به این سبب فایل گفتاری سخنرانی وی را می‌شنوید. از حمید فدوی که با دقت ستایش‌آمیزی این گفتار را آماده‌ی پخش ساخت، سپاسگزاریم.

 

برای تهیه‌ی کتاب

مهناز متینخوش‌آمد
ناصر مهاجردر چرائی رهروی در راه بی‌پایان
بنفشه مسعودیمؤمنی آرشیویست
محمدرضا فشاهیبا مؤمنی، از ممنوعه تا مشروطه و بعد
ناصر رحیم‌خانیباقر مؤمنی، پلی میان دو نسل
مهرداد وهابیاندیشه‌های کمونیستی مؤمنی، تجدد و نقد غربزدگی
رضا اکرمیمؤمنى، كنشگر سياسى
تورج اتابکیباقر مؤمنی و تاریخ‌نگاری معاصر ایران
محسن یلفانیدر ستایش پایداری و بردباری
باقر مؤمنیسپاس

 

Comments are closed.