ویژه‌ی نوشته‌ها و واکنش‌ها پیرامون انتشار «راهی دیگر»

 

 

 

پس از پراکنده‌شدن مرور خانم شیدا نبوی بر «راهی دیگر» موجی از واکنش به آن نوشته و نیز نوشته‌های دیگر برخاست که ما را بر آن داشت پرونده‌ی ویژه‌ای در پیوند با «راهی دیگر» بگشاییم. اینک آن پرونده.

 

در تلگرام   

 

 

Comments are closed.