چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟

متن کامل

چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟


ناصر مهاجر


به مناسبت انتشار کتاب «راهی دیگر»


اسفند ۱۳۹۷ / مارس ۲۰۱۹

برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

در تلگرام Smiley faceچنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.