چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟

 

 

چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟

ناصر مهاجر

اسفند ۱۳۹۷ / مارس ۲۰۱۹ برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

 

 

 

 

 

برای دریافت کتاب 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.