ویژه‌ی انتشار «صداهای یک کشتار»

اکنون حجت‌الاسلام رئیسی، موسوم به حجت‌الاسلامِ آدمکش، در یک انتصاب فرمایشی به ریاست این جمهوری جنایتکار گمارده شده است: چه برگماری مناسبی!

نام او بارها در این کتاب به عنوان یکی از سه عضو کمیسیون مرگ، که نزدیک به پنج هزار نفر را در سال ۱۳۶۷ به طناب دار سپرد، آمده است.

 • کشتار بزرگ 1367، زمینه‌ها و پیامدهای
 • گفتگوی هما سرشار با ناصر مهاجر
 • آنکه گفت آری، آنکه گفت نه
 • چهار دهه دادخواهی؛ کشتار‌‌های دهه ۶۰ فراموش نمی‌شوند
 • کشتار تابستان ۶٧ در ایران، از جنایت‌های بزرگ ربع آخر قرن بیستم در جهان
 • دانسته‌ها و ندانسته‌ها
 • صداهای یک کشتار؛ پژواک صدای قربانیان اعدام‌های سال ۶۷
 • مصاحبه‌ی حسن اعتمادی با ناصر مهاجر و دکتر منصور فرهنگ
 • «صداهای یک کشتار جمعی»
 • “صداهای یک کشتار”، امکان تسریع روند دادخواهی
 • صداهایی از یک کشتار
 • گفتگوی عنایت فانی با ناصر مهاجر
 • صداهای کشتار

Comments are closed.