آنکه گفت آری، آنکه گفت نه


برای دریافت کتاب

آنکه گفت آری، آنکه گفت نه!

نگاهی به کتاب «صداهای آن کشتار» به کوششِ ناصرمهاجر

منصوره شجاعی

به مناسبت انتشار کتاب Voices of a Massacre «صداهای یک کشتار»
گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر

۳ بهمن ۱۳۹۹/ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱

برگرفته از: تارنمای آسو

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.


Comments are closed.