در سی و سومین سالگشت کشتار تابستان 67 – مهاجر و نیکفر

در سی و سومین سالگشت تابستان ۶۷

ناصر مهاجر: در ضرورت بازبینی گوشه‌های تاریک تاریخ ایران

محمدرضا نیکفر: دگرگونی در روایت

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱
برگرفته از: شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران


فایل صوتی


در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.