ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین

ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین

گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی

برگرفته از: رادیو همبستگی
۳۰ آبان ۱۳۹۸ / ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹
صدا

Comments are closed.