ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین

 

 

ریشه‌های اعتراض و شورش مردم به گرانی بهای بنزین

گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد وهابی

۳۰ آبان ۱۳۹۸ / ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ برگرفته از: رادیو همبستگی

 

 

 

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان

 

Comments are closed.