کرونا از نگاهی تاریخی

کرونا از نگاهی تاریخی

گفتار ناصر مهاجر در وبینار رادیو زمانه

۲۷ فروردین ۱۳۹۹/ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای رادیو زمانه

بخش نخست: کرونا از نگاهی تاریخی

بخش دوم: پرسش و پاسخ

در تلگرام Smiley face


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.