گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم

گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم

مهرداد وهابی

۲۵ تیر ۱۳۹۹/ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰
برگرفته از: تارنمای اخبار روز


در تارنمای اخبار روز

در تلگرام Smiley face

نقطه و شما


چنانچه شهادت ناگفته یا سند منتشرنشده‌ای در پیوند با این موضوع در دست دارید که مایلید برای انتشار در اختیار ما قرار دهید، از لینک ”نقطه و شما“ استفاده کنید.

جستارها و تک‌نگاری‌های همخوان


Comments are closed.