نگاهی به روند دادگاه نوری در گفتگو با فعالین دیده بان ایران (ایران تریبونال)

نگاهی به روند دادگاه نوری در گفتگو با فعالین دیده بان ایران (ایران تریبونال)
فتان جوکار

jokar-ravand-dadgah-nouri
فتان جوکار: از نظر من دادخواهی باید چتر فراگیری شود برای همه کسانی که به آزادی و داد در ایران می اندیشند.
دستاورد دادگاه حمید نوری، پرده برداشتن از کشتار در زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه کشتار بزرگ تابستان شصت و هفت در نود و دو جلسه دادگاه حمید نوری بوده است.
خانواده ها و مادران خاوران در سکوتی سنگین و مرگبار، جوانه هایی را در خاک نشانده اند که امروز درحال به بار نشستن است.


برگرفته از: تلویزیون دمکراسی شورائی
Jul 28, 2022

Comments are closed.